kompaniýasy

Kompaniýanyň tertibi

Wodecy berkitme kompaniýasy 1992-nji ýylda esaslandyryldy. Biz dürli perçinleri dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda we hoz goýmakda ýöriteleşdik.Soňky otuz ýylyň ösüşi bilen, Wodecy öňdebaryjy kör perdeler bilen üpjün edijä öwrüldi we Hytaýyň demirgazygynda iň uly perçeli önümçilik bazasyna eýe boldy.Zawodymyz 60,000 inedördül metr meýdany eýeleýär we Italiýadan we Taýwandan 150-den gowrak öňdebaryjy enjam bar.Kompaniýamyzda perçin öndürmekde ökde 100-den gowrak işgär bar.Olaryň arasynda tehniki gözleg toparynda 6 adam, sorag-jogap toparynda 8 adam, satuw we hyzmat toparynda 10 adam bar.ISO 9001: 2015 hil dolandyryş dolandyryş şahadatnamasyny geçdik.

1992-nji ýylda esaslandyryldy

Zawod meýdany

+

Ösen enjamlar

+

Professional işgärler

Haryt

“Fixpal” 20-den gowrak ýurda ABŞ-a, Russiýa, Germaniýa, Italiýa, Günorta Amerika we Afrika eksport edýän kör perçinleriň meşhur markasydyr.Önümimizde dürli perçinler, perçin hozy we perçin gurallary bar.Perçinler seriýasyna açyk görnüşli kör perçin, ýapyk görnüşli kör perçin, alýumin, polat, poslamaýan polat we mis materiallaryndaky gurluş perçinler girýär.

Aýratynlykly önümlerimiz “Drive”, “Içerki gulp”, “Monobolt” perdesi, “Köp tutawaçly perçin”, “Üç gatly perçin”, gurluş lampa perdesi, gabyk perdesi we uly flanes perçesi.Perçinler GB, DIN 7337, IFI 126, IFI 114 (117/119/130/134/505/509/520/551/552/553) we ISO (15973/15974/15975/15976/15977) standartlaryna eýerýär. / 15978/15979/15980/15981/15982/15983/15984/16582/16583/16585).

ady (3)

Jemgyýet jogapkärçiligi

nyşany

Işgärlerimiz, maşgalalarymyz, müşderilerimiz we üpjün edijilerimiz üçin jemgyýetçilik jogapkärçiligimiz bar.

nyşan (7)

Biz bilelikde hyzmatdaşlyk edýäris, ösüş, üstünlik, bagtly we ajaýyp durmuş üçin gowulaşmagy dowam etdirýäris.

nyşan (8)

“Fixpal perde” diňe bir ýoldaş ýoldaşyňyz däl, eýsem çyn ýürekden dostuňyz.

Hyzmat et

Müşderilerimiz awiasiýa, ýük daşamak, awtoulag, senagat, gurluşyk, elektrik enjamlary, maşyn öndürmek, lomaý, bölek we beýleki pudaklary öz içine alýar.Müşderilerimiziň isleglerini diňleýäris we olara başgaça hyzmat edýäris. Her bir müşderi uly ýa-da kiçi bolsun, biziň üçin gaty möhümdir.

Müşderilerimiziň isleglerine hyzmat etmek we ondan ýokary tejribe toplamak bilen, olara iň oňat çözgütler, ýokary hilli önümler hödürledik we çykdajylary tygşytlamaga kömek etdik.Müşderilerimize has köp kanagat, ynam we garaşlylyk getirmek üçin köp işlemegi dowam etdireris.Müşderilerimize dogruçyllyk, dogruçyllyk bilen hyzmat etsek, gowy abraý gazanarys diýip ynanýarys.

kompaniýasy
kompaniýasy
kompaniýasy

Biz bilen habarlaşyň

Soraglaryňyz bar bolsa, gysga wagtda habar iberip, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz