Dogry perdäni nädip saýlamaly

Kör perdäniň köp artykmaçlygy bar.Dogry perdäni saýlamak, perdäni hasam gowy edip biler

-2020-6-15

Dogry perçin saýlanylanda aşakdaky şertler göz öňünde tutulýar.

1. Buraw çukurynyň ululygy
Buraw deşiginiň ululygy çüýremekde örän möhümdir.Gaty kiçi deşikler, perçinleri salmagy kynlaşdyrar.Örän uly deşikler gyrkymy we güýji azaldar, Perçäniň ýarylmagyna ýa-da perdäniň göni ýykylmagyna sebäp bolup biler we perçin effektine ýetip bilmez.Iň oňat usul, önümiň katalogy bilen üpjün edilen maglumatlara laýyklykda deşikleriň ululygyny burawlamakdyr. Çukurlardan we töweregindäki deşiklerden gaty uly boluň.

2. Aýlaw ululygy
Ilki bilen, burawyň ululygyna görä perçäniň diametrini saýlamaly.Umuman, 2,4mm, 3.2mm, 4mm, 4,8mm, 6.4mm (3 / 32,1 / 8,5 / 32,3 / 16,1 / 4 dýuým).Soňra çüýlenen materialyň umumy galyňlygyny ölçemeli, çüýlenen obýektiň umumy galyňlygy bolsa aýlaw aralygydyr.Ahyrynda, dogry diametre laýyk gelýän, perçin korpusynyň uzynlygy, aýlaw diapazony tarapyndan maslahat berilýän galyňlyga görä saýlanýar.Perçäniň göwrüminiň diametri * perçäniň ululygydyr.

3. Güýçlendirmek
Ilki bilen, egrilen materialdan talap edilýän dartyş we gyrkymy kesgitläň.Soňra, perçäniň diametrine we uzynlygyna görä, laýyk perde önümini saýlamak üçin kör perde katalogyndaky "gyrkym" we "dartyş" serediň.

4. Aýyrmak üçin material
Estrada perdeleriniň we perçin materiallaryň berkidilmegi we perdesi soňky önümiň berkligine täsir eder.Düzgün bolşy ýaly, pop perçin materiallary perwent önümleri ýaly fiziki we mehaniki aýratynlyklara eýe bolmalydyr.Dürli materiallar perçesini ulanmak sebäpli, tapawut maddy ýadawlyk ýa-da elektrokimiki poslama sebäpli çişmegiň şowsuzlygyna sebäp bolup biler.

5. Kelle görnüşi
Pop pop perdesi, birleşýän interfeýsde gyrkym garşylyk ýüküni ulanyp bilýän berkidiji. Gümmezli kelleli perçinler (kör perçinler) köp programma üçin amatly.Şeýle-de bolsa, ýumşak ýa-da döwük materiallar gaty materialda berkidilende, uly flanes kellesi pop perdesi göz öňünde tutulmalydyr, sebäbi umumy goldaw beriji ýeri iki esse üpjün edýär.Önümiň ýüzüniň tekiz bolmagy zerur bolsa, hasaplaýjy kör perdäni saýlamaly.


Iş wagty: Noýabr-09-2022