Ajaýyp 2021, Wodecy Fastener Co., Ltd.

Müşderiler bilen duşuşmak üçin üznüksiz gowulaşmak we täzelik

-2021-3-9

Häzirki wagtda enjamyň sesi bilen “Wodecy Fastener Co.

Kompaniýa geçen ýylyň gowy ösüş depginini dowam etdirdi.Bu ýylky önüm sargytlary ýylyň ahyryna çenli ýerleşdirildi.Indi seminar müşderileriň eltiş isleglerini kanagatlandyrmak üçin sargyt önümçiligini çaltlaşdyrýar.

Düşünmedik ýaly görünýän perçinler, ýüzlerçe müňlerçe we millionlarça dürli enjamlaryň uly we kiçi böleklerini birleşdirýän eşikleriň tikişine meňzeýär.Diňe berk önümçilik tehnologiýasy hiliň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edip biler.

Kompaniýamyzyň önümçilik liniýasy, nemes standartlaryna laýyk gelýän import edilýän enjamlary ulanýar.Her perçiniň hilini üpjün etmek üçin önümiň işini yzygiderli gowulandyrmak üçin asyl enjamlary täzelemek üçin her ýyl köp mukdarda serişde goýberiler.

“Wodecy Fastener” önümçilik dolandyryşynda ERP ulgamyny kabul edýär, bu önüm çeşmeleriniň çeşmesiniň yzarlanmagyny, akymyny we özara jogap bermegini üpjün etmek we hilini has-da gowulandyrmak üçin problemalaryň barlanmagyny üpjün etmek üçin çig maldan taýýar perçinlere çenli doly maglumat yzarlamasyny amala aşyryp biler. .

Perçin senagaty güýçli bäsdeşlik edýär.Kompaniýanyň bu pudakdaky bazar paýyny berk ele almagyny nädip üpjün etmeli, Wodecy Rivet zawodynyň öz “syry” bar.Zawodymyz kör perdeleri ösdürmäge we täzelige ünsi jemleýär, tehniki päsgelçilikleri yzygiderli kesýär we her ýyl önüm patentlerini alýar.Şol bir wagtyň özünde, dürli müşderileriň şahsyýet isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze görnüşli kör perçinler yzygiderli işe girizilýär.

Häzirki wagtda zawodymyz "Volkswagen", "Dongfeng" we "BYD" ýaly awtoulag öndürijileri bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Bu ýyl kompaniýamyzyň önümçilik bahasynyň 150 million RMB bolmagyna garaşylýar.

habarlar (2)

Iş wagty: Noýabr-09-2022