Pnewmatik kör pyçak ýaragy

Gysga düşündiriş:

• Durnuk we çydamly
• Çalt we güýçli
• Çalt üýtgeşme
• Lighteňil beden


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

pnewmatik perde
pnewmatik perçin guraly
Görnüşi Agram Boý Uzynlyk Insult Howa

Basyş

Güýç çekiň Howa kon. Potensial Bulardan başga
Pro-1600XT1 1.12kg 238mm 291mm 18mm 5.0-7.0 bar 4850N 60L / min 2.4-4.0 4.0 (sst)
Pro-2500XT2 1.44kg 270mm 300mm 18mm 5.0-7.0 bar 9400N 70L / min 3.2-4.8 4.8 (sst)
Pro-2700XT3 1.58 kg 281mm 300mm 20mm 5.0-7.0 bar 11800N 75L / min 4.0-6.4 6.4 (sst)
Pro-3400XT4 2.28 kg 327mm 327mm 26mm 5.0-7.0 bar 18500N 80L / min 4.8-6.4 /

Arza

Perçin ýaraglary pnewmatik pyçak ýaragy, elektrik pyçak ýaragy we elde pyçak ýaragyna bölünýär.Pnewmatik pyçak ýaraglary, pnewmatik kör pyçak guraly, pnewmatik kör pyçak ýaragy, perçinler başgaça aýdýarlar.Bu etapda Hytaýda ajaýyp çüýrük ýörite gural.

Bu etapda pnewmatik pyçak ýaraglary hem üç görnüşe bölünýär:
1. Arassa howa pyçak ýaragy, arzan bahasy, ýöne amatly tehniki hyzmat däl!
2. Pnewmatik bug pyçak ýaraglary has ýygy duş gelýär.Bazar, amatly hyzmat etmek üçin pyçakly ýaraglary çekmek üçin adatça şeýle görnüşlerden doly!
3. Aýry-aýry pnewmatik bug basyşy pyçak, durnuksyz we üýtgewsiz hakyky iş, dartyşa garşy uly kuwwat, has çalt

Aşakdaky pyçak ýaraglarynyň umumy problemalary we çözgütleri:

Birinjiden, kör perdäni salyp bolmaýar
Sebäp: 1. Aralyk düzedilmedi we öňdäki penjesi uzalmady;2. gunaragyň kellesi dogry saýlanmady;3. Dyrnagyň döwülmegi ýykylmady;4. gunaragyň kellesiniň çykyşynyň we esasy ýadro importynyň iki böleginiň saç gyrasy bar.

Aýyrmak usuly: 1. Düzgüne laýyklykda otnositel düzediş;2. Has oňat ýaragyň kellesini çalyşyň;3. gunaragyň kellesiniň ýagdaýyny doly sökmek, ýaragyň kellesini sökmek we çalyşmak.

Ikinjiden, esasy perde dowam edýär
Sebäp: 1. Üç pyçakly zeper;2. Gidrawlik silindrdäki suwuklygyň ýangyç sarp edilişi;3. Pnewmatik klapanyň iş basyşy adaty bahadan pesdir.
Aýyrmak usuly: 1. Üç dyrnagy çalyşmak;2. Barlagdan soň ýag beriň;3. Hakyky işlemezden ozal klapan adaty bahasyna geçirmek üçin klapan basyşy.

Üçünjiden, pyçakly ýaraglar dyrnak tutmaýarlar
Sebäp: 1. Üç pyçakly zeper;2. gunaragyň kellesi sary ýadady;3. Üç dyrnak dodaklaryň arasynda galyndy bar.
Aýyrmak usuly: 1. Üç dyrnagy çalyşmak;2. gunaragyň kellesini çalyşyň.

Dördünjiden, sazlaýjy taýagyň oturgyjynda syzma sesi bar
Sebäp: Düzediş çybygynyň "O" möhürleýji halkasy zaýalanýar.
Aýyrmak usuly: Barlanylandan soň çalyşýan polýusdaky "O" möhürleýji halka

Bäşinjisi, howa rozetkasyndaky gaz dumanlary sepilýär
Sebäp: Suw howanyň gysylmagy bilen batyrylýar.
Inationok etmek usuly: Suw bugyny suw bölüjisine we gysylan howa nasosyny tertipli goýuň.


  • Öňki:
  • Indiki: