Tekiz kelleli ýarym heks göwre açyk pyçakly çeňňek

Gysga düşündiriş:

• efficiencyokary netijelilik, arzan baha
• qualityokary hilli, ýokary ýük
• Birtaraplaýyn gurnama
• Iş bölegine zyýan ýok


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material

Material Alýumin Polat Poslamaýan polat
Tamamla Jaýlanan Zine örtülendir Jaýlanan

Spesifikasiýa

kör perde hozy
ýarym hek çeňňek
ODE Ölçegi
d
Üzüm aralygy
e
Uzynlyk
h
M。
+0.15
+0.05
M
-0.03
-0.2
dk
+0.3
-0.3
K
+0.2
-0.2
L
+0.3
-0.3
FM4h M4 0,5 ~ 2,5 6.5 6 6 9 0.8 10.8
FM5h M5 0,5 ~ 3.0 8.0 7 7 10 1.0 13.0
FM6h M6 0,5 ~ 3.5 8.5 9 9 13 1.5 15.0
FM8h M8 0,5 ~ 3.5 10.5 11 11 15 1.5 18.0
FM10h M10 0,5 ~ 3.5 12.5 13 13 17 1.8 20.3
FM10h (12) M10 0,5 ~ 3.5 12.5 12 12 17 1.8 20.3

Arza

Aýna hozy inçe plastinka birikmek prosesiniň gowy saýlawydyr.Adaty senetçilik usulyny üýtgedýär.Tabakda bölekler gurlanda, sapaga ýa-da kebşirlenen hozlara hüjüm etmegiň zerurlygy ýok.Thickönekeý we ýokary netijelilik, galyň polat plitalar, agaç tagtalar, alýumin garyndy plitalary, plastmassa plitalar we ş.m. üçin gurnalan.

Aýrylan hozy elementlerini üç bölege bölmek bolar:
Bu kelläni goldap biler;deformasiýa meýdany gysylan deformasiýa ýüzüni döredip biler;sapak meýdany dikligine baglanyşyk bolup biler.
Üç bölek, güýçli mehaniki aýratynlyklara eýe bolup, perçin hozynyň tutuş bedenini emele getirýär.

Çörekleri ýyrtmak üçin esasy materiallar:
Esasy programma esasy material hökmünde polat, poslamaýan polat, alýumin we mis hökmünde ýörite ulanylýar.Dürli materiallaryň aýratynlyklary mehaniki öndürijiligi, bahasy, poslama garşylygy we agramy bilen tapawutlanýar.Perçeli hozuň dürli materiallaryny saýlaň.

perde hozy

Perçeli hozuň esasy wezipesi:
1. Birnäçe plastinanyň baglanyşygy, perçeli hozuň birikdiriş usulyna meňzeýär.Aýlawly hoz, ygtybarly we durnukly baglanyşyk döretmek üçin perçin gurallary arkaly dürli tagtalary döwdi;
2. Iki ujundaky materiallaryň arasynda sapak beriň we egrilenden soň tabagyň dik ugry, taýýar önümiň beýleki bölekleri bilen sapak baglanyşygyny üpjün etmek üçin bir baglanyşyk nokadyny emele getirýär.
3. Perçeden tapawutlylykda, perçin hozynyň dik ugry aýrylyp bilner we perdäniň dik ugur baglanyşygynyň nokady ýok, ýykylmazlyk hem bar.

Mehaniki öndürijiligi bahalandyrmagyň usuly:
Iň ýokary hasyl - bu, berk tagtanyň esasy güýji bolan perçin hozy bilen emele gelen birikmäniň diş güýji;
Iň ýokary tork - bu, perçin hozynyň içki sapagyny göterip biljek iň ýokary tork.
Bu iki bölekiň öndürijiligi, perçeli hozy saýlamak üçin möhüm parametrdir.Adatça, müşderiniň nämä mätäçdigini kesgitlemek biziň üçin esas bolup durýar.


  • Öňki:
  • Indiki: