Inçe kelle (gysgaldylan kelle) tegelek göwre, açyk pyçakly çeňňek

Gysga düşündiriş:

• efficiencyokary netijelilik, arzan baha
• qualityokary hilli, ýokary ýük
• Birtaraplaýyn gurnama
• Iş bölegine zyýan ýok


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material

Material Alýumin Polat Poslamaýan polat
Tamamla Jaýlanan Zine örtülendir Jaýlanan

Spesifikasiýa

kör perde hozy
Inçe kelleli perde hozy
KOD Ölçegi
d
Üzüm aralygy
e
Uzynlyk
h
D。
+0.15
+0.05
D
-0.03
-0.2
dk
+0.30
-0.30
K
+0.2
-0.20
L
+0.30
-0.30
SM3 SM3R M3 0,5 ~ 2.0 5.0 5 5 5.5 0.4 8.5
SM4 SM4R M4 0,5 ~ 2.0 5.5 6 6 6.75 0,5 10.0
SM5 SM5R M5 0,5 ~ 2,5 6.0 7 7 8.0 0.6 12.0
SM6 SM6R M6 0,5 ~ 3.0 9.0 9 9 10.0 0.6 14.5
SM8 SM8R M8 0,5 ~ 3.5 10.0 11 11 12.5 0.6 16.5
SM10 SM10R M10 0,5 ~ 3.5 12.0 13 13 14.5 0.85 19
SM12 SM12R M12 0,5 ~ 3.5 14.5 15 15 16.5 0.85 22.5

Arza

Çörek hozy, goşmaça hoz diýlip hem atlandyrylýar, dürli metal plitalaryň, turbalaryň we beýleki önümçilik pudaklarynyň berkidilýän ýerlerinde ulanylýar.Metal inçe plitalary we inçe turba kebşirleýji hozlary çözmek üçin substraty kebşirlemek we deformasiýa etmek aňsat, iç ýüplük ösýär.Içki sapaklara hüjüm etmegiň zerurlygy ýok, kebşirleýji hoz ýok, ýokary perçinli güýçli netijelilik we amatly ulanmak.Perçin hozy kondisioner gabygyny netijeli çözüp biler we wirtual kebşirlemek ýaly meseleleri netijeli kesip biler.

Içine oturdylan perçin hozynyň aýratynlyklary aslynda köp görnüşlere bölünýär, meselem dürli görnüşlerde ulanylýan ýa-da dürli ululykdaky şkaflaryň ölçegleri başga.Perçeli hozuň materialynyň bir bölegi uglerod polatdan ýasalýar we görnüşi tegelek.Olaryň sapak aýratynlyklary M2 bilen M10 arasynda.Bu süýümli hoz sütüniniň daşky diametriniň köpüsi millimetriň arasynda 6,3 mm -17.35.Aýlanýan sapak sütüniniň ululygy we galyňlygy guruljak zatlara esaslanmalydyr.

perde hozy

Perçin hozy kondisionerde ulanmak:
1. Perçin hozy kondisioner gabygyny netijeli çözüp, uzak wagtdan soň "sary suw" meselesini döredip biler we wirtual kebşirlemek ýaly meseleleri netijeli kesip biler.
2. Perçin hozy materialy 20% azaldyp we energiýa tygşytlap bilýän gyradaky hüjüm simini çalyşdy.
3. Gyrasy öz-özüne berkidiji nurbatlary çözmek güýçli däl we ygtybarlylygy peseldilip bilner.Has ygtybarly, güýçli we amatly bolup bilýän birikme sebäpli gowşamak arkaly emele gelen sesi peseldip biler.
4. Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak, işçileriň sanyny azaltmak we zähmet çykdajylaryny azaltmak.(Perçeli hozlar pyçagyň döwüjisini süpürmek usulyny ulanýandygy sebäpli, ýekeje kebşirleýiş usuly bir wagtyň özünde tamamlanýar, bu diňe bir täsirli bolman, eýsem ulanyş mukdaryny hem azaldýar.
5. Zawodyň ýerini azaltmak.


  • Öňki:
  • Indiki: