Tekiz kelleli tegelek beden, Knurls bilen açyk ahyrky çybyk hozy

Gysga düşündiriş:

• efficiencyokary netijelilik, arzan baha
• qualityokary hilli, ýokary ýük
• Birtaraplaýyn gurnama
• Iş bölegine zyýan ýok


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Material

  Material Alýumin Polat Poslamaýan polat
  Tamamla Jaýlanan Zine örtülendir Jaýlanan

  Spesifikasiýa

  kör perde hozy
  perde hozy
  KOD Ölçegi
  d
  Üzüm aralygy
  e
  Uzynlyk
  h
  D
  +0.15
  +0.05
  D
  -0.03
  -0.2
  dk
  +0.30
  -0.30
  K
  +0.20
  -0.20
  L
  +0.30
  -0.3
  FM3 FM3R M3 0,5 ~ 2.0 4.5 5 5 7 0.8 8.8
  FM4 FM4R M4 0,5 ~ 2.0 6.0 6 6 9 0.8 10.8
  FM5 FM5R M5 0,5 ~ 2,5 7.0 7 7 10 1.0 13.0
  FM6 FM6R M6 0,5 ~ 3.0 8.5 9 9 13 1.5 15.0
  FM8 FM8R M8 0,5 ~ 3.5 11.0 11 11 15 1.5 18.0
  FM10 FM10R M10 0,5 ~ 3.5 12.0 13 13 17 1.8 20.3
  FM12 FM12R M12 0,5 ~ 3.5 16.0 15 15 19 1.8 24.3

  Arza

  Içerki hozlar we kör perde hozy diýlip hem atlandyrylýan perçin hozy, metal inçe plitalaryň, inçe turba kebşirleýiş hozy, substratyň aňsat kebşirlemegi we deformasiýasy üçin içerki sapaklar ösdürilýär.Kebşirleýiş hozy, ýokary aýlawly berk netijelilik, amatly ulanmak.Belli bir önümiň hozy daşarda oturdylmaly bolsa we içindäki boş ýer az bolsa, perçin maşynyň kellesi basyş perdesine we nasosyna girip bilmese, güýç talaplary intensiwlik talaplaryna laýyk bolup bilmez.Aýrylmaly.Aýna hozy dürli galyňlyk plitalaryň we turbalaryň (0,5mm-6mm) berkidiş meýdany üçin amatlydyr.Pnewmatik ýa-da elde pyçak ýaraglaryny ulanmak bir wagtyň özünde çişirilip bilner, bu amatly we gaty, adaty kebşirleýiş hozlaryny çalşyp, metal inçe plitalary, inçe turbalary kebşirlemek we aňsat eremek, kebşirlemek hozlary tekiz däl.
  Perçeli hozuň materialy esasan pes uglerod polat, poslamaýan polat, alýumin garyndysy, mis we ş.m.

  Tekiz kellesi, inçe kellesi, kellesi gysgaldylan, altyburçly, ýarym altyburçly, csk kellesi we ýapyk ujy pyçak hozy bar.
  Aýlawly hozlar esasan demir ýol ýolagçy awtoulaglary, awtoulag ýolagçy awtoulaglary, gaýyklar we beýleki içki bölekler ýaly gurluş däl rulmanlarda ulanylýar.Aýlanmagyň öňüni alyp bilýän kämilleşdirilen çybyk hozlary uçarlardan has gowy bolup biler.Agramy has ýeňil.Perçäniň sapagyny öňünden düzetmegiň zerurlygy ýok.Substratyň arka tarapynda ulanyp boljak iş ýerleri ýok.

  perde hozy

  Esasan dürli görnüşli metal plitalaryň, turbalaryň we beýleki önümçilik pudaklarynyň berk meýdanlarynda ulanylýar we awtoulag, awiasiýa, demir ýol, sowadyjy, liftler, wyklýuçateller ýaly mehaniki we elektrik we ýeňil senagat önümlerini ýygnamakda giňden ulanylýar. gurallar, mebel, bezeg we ş.m.


 • Öňki:
 • Indiki: